Hafnir

Verkís býður upp á þjónustu varðandi skipulag, rannsóknir og hönnun hafnarmannvirkja.

Skipulagsmál og umhverfismál eru lögum samkvæmt fastur hluti framkvæmda.  Mikilvægt er að standa vel að þeim málum til að tryggja eðlilegan framgang verka og koma í veg fyrir óþarfa tafir á upphafi framkvæmda.  Við framkvæmdir í og við sjó þarf að huga vel að leyfum fyrir bæði efnistöku og losun í sjó.

Við hönnun og skipulag mannvirkja við strendur landsins þarf að taka tillit til fjölda þátta sem hafa áhrif á áraun og uppbyggingu mannvirkisins. Hönnun og skipulag þarf að vera í sátt við umhverfið og náttúruna því samspil mannvirkja og sjávar getur verið viðsjárvert. Upplýsingar þurfa að liggja fyrir um hegðun öldunnar, ölduhæðir, öldustefnu sem nota má við ákvörðun á hagstæðustu legu brimvarnargarða sem verja eiga hafnarbakka, landsvæði eða mannvirki, gera þarf ítarlegar jarðvegsrannsóknir og annað er snýr að öflun grunn upplýsinga. Einnig þarf að huga að þörfum notenda hafnarbakkanna sem tekur þá til þátta eins og stærð skipa, ristu þeirra og þjónustuþörf.

Tengiliður: Hlíf Ísaksdóttir

Þjónusta

  • Hafnargerð og dýpkanir                               
  • Skipulags- og umhverfismál
  • Jarðtækni og veituhönnun
  • Vegagerð