Verkís 90 ára - Afmælisblað

Vinnustaðurinn

Sterk liðsheild

Hjá Verkís starfar öflugt starfsfólk sem býr yfir mikilli þekkingu og reynslu. Við vinnum saman í teymum og þannig náum við okkar markmiðum og skörum fram úr í okkar fagi. Við erum stöðugt í leit að metnaðarfullum og færum einstaklingum í starfshópinn okkar.

Vilt þú vera hluti af hópnum? Mannauðsstefna

Með sjálfbærni að leiðarljósi

Sjálfbærni Verkís

Hlutverk Verkís er að skapa verðmæti og styðja þróun samfélagsins og innviða þess með faglegri ráðgjöf og hönnun. Verkís er með skýra framtíðarsýn og hefur sett sér stefnumið með áherslu á viðskiptavini, starfsfólk og samfélagið. Áherslur í starfseminni eru settar fram í sjálfbærni-, þjónustu- og mannauðsstefnum sem jafnframt styðja vel við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og UN Global Compact.

Verkís leggur mikinn metnað í að allir geti notið góðs af starfsemi fyrirtækisins. Við hvetjum til ábyrgðar í störfum okkar, horfum til framtíðar með sjálfbærni að leiðarljósi, og höfum þannig jákvæð áhrif á samfélagið og umhverfi okkar. Starfsfólk Verkís leggur sig fram við að leita lausna og veita þjónustu sem samræmist meginviðmiðum um sjálfbæra þróun.

Sjálfbærni hjá Verkís
Víðnetskerfi
Heildarlosun Verkís 2023

Helstu niðurstöður sjálfbærniskýrslu 2023

Heildarlosun Verkís 2023

Heildarlosun Verkís árið 2023 var 511 tonn CO2-ígildi. Heildarlosun gróðurhúslofttegunda (GHL) á hvern starfsmann var því 1,4 tonn CO2-ígildi.

Losun frá öllum umföngum jókst á milli ára og stærsti hluti kolefnisspors Verkís er enn losun sem á sér stað í umfangi 3. Umfang 3 felur í sér óbeina losun og er sú losun frá úrgangi og vinnuferðum starfsfólks ásamt ferðum starfsfólks í og úr vinnu.

Árið 2023 fór Verkís í árshátíðarferð til Króatíu, heildarlosun árshátíðarinnar er samtals aukalega 342 tonn CO2-íg. Því voru samtals 853 tonn voru kolefnisjöfnuð með vottuðum kolefniseiningum fyrir árið 2023.

Helstu niðurstöður sjálfbærniskýrslu 2023

Uppruni losunar 2023

Stærstu losunarþættir Verkís árið 2023 falla undir umfang 3. Þar undir falla vinnuferðir starfsfólks og ferðir starfsfólks úr og í vinnu, sem er samtals 66% af heildarlosun Verkís. Ferðaumsvif vegna verkefna árið 2023 hafa aukist frá árinu áður og greinilegt er að starfsfólk sækir meira í að mæta í vinnuna árið 2023 í stað þess að vinna að heiman. Undir umfang 3 fellur einnig úrgangur en

heildarmagn úrgangs frá öllum starfstöðvum Verkís er 31 tonn, magn úrgangs á hvern starfmann Verkís er því í 66 kg fyrir árið 2023. Endurvinnsluhlutfall úrgangs árið 2023 frá almennum rekstri Verkís var 92%.

Losun gróðurhúsalofttegunda í umfangi 1 felur í sér beina losun frá fyrirtækinu. Er það sú losun sem á sér stað við notkun jarðefnaeldsneytis á farartækjum í rekstri Verkís, samtals 35 tonn CO2-ígildi.  Umfang 2 sem er samtals 14,3 tonn CO2-ígildi er óbein losun, sem kemur til vegna rafmagns- og hita notkunar fyrirtækisins.

Uppruni losunar 2023

Heimsmarkmið

Áherslur Verkís

Verkís leggur áherslu á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun sem gilda til ársins 2030.

Skoða nánar
Sjálfbærniskýrsla Verkís

Sjálfbærni

Sjálfbærniskýrsla 2023

Sjálfbærniskýrsla Verkís hefur verið gefin út frá árinu 2015. Skýrslan er ætluð að varpa ljósi á hvernig Verkís hefur tekist að innleiða sjálfbærniviðmið, bæði í rekstri stofunnar og þeirri þjónustu sem við veitum, sem og að uppfylla þau markmið sem við settum okkur um sjálfbærni á árinu. Skýrslan byggir á UFS leiðbeiningum Nasdaq (Umhverfi, Félagslegir þættir og Stjórnarhættir).

Segja má að árið 2023 hafi verið fyrsta eðlilega starfsár Verkís síðastliðin fjögur ár. Árin 2020 – 2022 voru öll undir áhrifum af heimsfaraldri með tilheyrandi takmörkunum á ferðalögum og samkomum. Það má því með sanni segja að mikið hafi verið gert á liðnu ári. Niðurstöður þessarar skýrslu gefur okkur betri sýn á hvernig við erum að standa okkur og hvar þarf að grípa til úrbóta. Verkís þarf að huga að markmiðum sínum og setja fram skýrar aðgerðir til þess að ná settum markmiðum fyrir árið 2030.

Skýrslan 2023 Mælingar 2023

Ábyrgð í verki

Markmið og árangur í loftlagsmálum

Við leggjum ríka áherslu á að sinna okkar samfélagslegu skyldum sem leiðandi fyrirtæki í okkar geira. Því höfum við markað okkur skýra stefnu í loftslagsmálum til að leggja okkar lóð á vogarskálar heimsins.

Árið 2015 skrifaði Verkís undir yfirlýsingu, í samvinnu við Festu, um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Verkís setti sér það loftlagsmarkmið að stefna að því að verða kolefnishlutlaust árið 2030, mæla árangurinn og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu þess.